ALGEMENE VOORWAARDEN KOPPENBERG ADVOCATUUR & MEDIATION

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Koppenberg Advocatuur & Mediation en de cliënt.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Koppenberg Advocatuur & Mediation, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Koppenberg Advocatuur & Mediation verbonden persoon wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 409 BW is uitgesloten.

3. Iedere aansprakelijkheid van Koppenberg Advocatuur & Mediation voor schade in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat onder de door Koppenberg Advocatuur & Mediation afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico van Koppenberg Advocatuur & Mediation.

4. Indien bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is iedere aansprakelijkheid van Koppenberg Advocatuur & Mediation beperkt tot het honorarium dat door de cliënt is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan.

5. Bij het inschakelen van derden zal Koppenberg Advocatuur & Mediation de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Koppenberg Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van derden. Een opdracht aan Koppenberg Advocatuur & Mediation houdt mede in de bevoegdheid om eventuele voorwaarden van derden, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. Op de dienstverlening is een kantoorklachtenregeling van toepassing. Indien een klacht na behandeling conform de kantoorklachtenregeling niet is opgelost, kan deze aan de in artikel 7 van deze algemene voorwaarden vermelde rechter worden voorgelegd.

7. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Koppenberg Advocatuur & Mediation is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter te Noord-Holland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien.

8. Koppenberg Advocatuur & Mediation heeft geen stichting beheer derdengelden ter beschikking. Koppenberg Advocatuur & Mediation kan geen derdengelden ontvangen.

9. Koppenberg Advocatuur & Mediation is gevestigd in Hoorn en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57081816.

April 2021